چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

معرفی واحد های زیر مجموعه امورآب

 

 

واحد حفاظت منابع آب های زیر زمینی

انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب زیر زمینی و استعلام های وارده

بررسی و اعلام نظر در موضوعات مرتبط جهت انطباق با قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره

ارائه پیشنهادات فنی جهت طرح در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

رسیدگی فنی و تخصصی  به شکایات و اعتراضات واصله وارائه گزارش فنی

واحد حفاظت منابع آب های سطحی

انجام بررسی های فنی و تخصصی و رسیدگی به درخواست های وارده مرتبط با منابع آب سطحی و استعلام های وارده

انجام کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ؛انهار و شبکه آبیاری و آزاد سازی و رفع تجاوزات

نظارت بر برداشت آب رودخانه ها،انهار طبیعی بر اساس پروانه های صادره 

  بررسی و شناسائی عوامل آلوده کننده منابع آبی و پیگیری به منظور رفع آلودگی در قالب دستور العملهای مربوطه .

واحد گشت و بازرسی منابع آب

کنترل ونظارت بر استحصال آب از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز

رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله .

رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفین براساس قوانین جاری و انسداد چاههای غیر مجاز

 بررسی و نظارت بروضعیت چاههاو جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز

بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری غیر مجاز 

واحد مطالعات

تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده

همکاری با دفتر مطالعات در تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

واحد درآمد و امور مشترکین

دریافت حق و حقوق دولتی و حق النظاره متعلقه وفق قانون و مقررات جاری

واحد حقوقی

اقدامات حقوقی و قضائی در جهت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی

بررسی و انطباق درخواست ها با قانون و اعلام نظر تخصصی

رسیدگی به درخواست ها و شکایات وارده

اخذ دستورات و احکام قضایی لازم جهت برخورد با تخلفات

واحد انفورماتیک

تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده

تشکیل و بروز رسانی بانک اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی

صدور پروانه و مجوزهای مرتبط با منابع آب زیر زمینی

دبیرخانه و  واحد تشکیل پرونده

رسیدگی به درخواست های وارده

 اخذ مدارک لازم و تشکیل پرونده

 

 

 

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1396/07/25