دوشنبه, 29 مرداد 1397
دریاچه سدها خطرناکتر از دریاهای مواج / غرق شدن 8 نفر از ابتدای امسال در سدها و کانال های استان تهران
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران هشدار داد:
دریاچه سدها خطرناکتر از دریاهای مواج / غرق شدن 8 نفر از ابتدای امسال در سدها و کانال های استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: خطرات شنا در دریاچه سدها به دلیل وجود جریان های قوی در لایه های پایین خطرناکتر از دریاهای مواج است که لازم است هموطنان از شنا و ورود به حریم سدها جدا خودداری کنند.

دریاچه سدها خطرناکتر از دریاهای مواج / غرق شدن 8 نفر از ابتدای امسال در سدها و کانال های استان تهران
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران هشدار داد:
دریاچه سدها خطرناکتر از دریاهای مواج / غرق شدن 8 نفر از ابتدای امسال در سدها و کانال های استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: خطرات شنا در دریاچه سدها به دلیل وجود جریان های قوی در لایه های پایین خطرناکتر از دریاهای مواج است که لازم است هموطنان از شنا و ورود به حریم سدها جدا خودداری کنند.

« 1 2 3 4 ... 5 22 » صفحه: