دوشنبه, 5 فروردین 1398
برنامه‌ریزی برای منابع آب استان تهران با نگاه سازگاری با کم‌آبی
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای تهران عنوان کرد:
برنامه‌ریزی برای منابع آب استان تهران با نگاه سازگاری با کم‌آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: برنامه ریزی منظم‌تر با محوریت برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی راه حل عبور از مسائل بخش آب در استان تهران است.

برنامه‌ریزی برای منابع آب استان تهران با نگاه سازگاری با کم‌آبی
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای تهران عنوان کرد:
برنامه‌ریزی برای منابع آب استان تهران با نگاه سازگاری با کم‌آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: برنامه ریزی منظم‌تر با محوریت برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی راه حل عبور از مسائل بخش آب در استان تهران است.

« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: