چهارشنبه, 30 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

ثبت بیش از 55 میلی متر باران در آبان ماه سال جاری در استان تهران

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت گفت: حجم ریزش های جوی در آبان ماه سال جاری نسبت به سال آبی گذشته افزایش قابل توجه ای را نشان می دهد.

منابع آب سطحی و زیرزمینی در رصد کامل نیروی انتظامی و گروه های گشت...

مجری طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: کل دشت ها و منابع آبی سطحی و زیرزمینی شرق و جنوب شرق استان تهران تحت رصد کامل گروه های گشت و...

نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز در تهران بزرگ

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در حال اجراست که طی هفته گذشته پنج دستگاه...

مدیر دفتر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی شرکت تشریح کرد:

آخرین فعالیت های دفتر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی

مدیر دفتر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی در تشریح آخرین فعالیت های آن دفتر به پیگیری استفاده از ظرفیت تبصره 19 قانون بودجه 1397 و تسهیلات فاینانس داخلی (موضوع قانون...