سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

آمار و اطلاعات پایه منابع آب امور آب جنوبشرق (ورامین)

ا-منابع آبی زیرزمینی

این امور دارای تعداد 1162 حلقه چاه مجاز میباشد که به شرح جدول ذیل میباشد.

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش کشاورزی (539  حلقه چاه کشاورزی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

348

108109

قنات

2

2800

پیشوا

چاه

158

58140

قنات

1

252

قرچک

چاه

33

7514

قنات

3

1261

 

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش صنعت (125 حلقه چاه صنعتی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

82

10141

پیشوا

چاه

19

353

قرچک

چاه

24

1128

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش خدمات(95 حلقه چاه خدماتی)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

57

3733

پیشوا

چاه

14

935

قرچک

چاه

24

507

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش دامداری 231 حلقه چاه دامداری)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

154

1896

پیشوا

چاه

52

1506

قرچک

چاه

25

472

 

 

- منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش شرب (80 حلقه چاه شرب آبفا +50 حلقه چاه شرب آبفار)

شهرستان

نوع مصرف

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

شرکت آب و فاضلاب (حوزه شهری

25

10385

پیشوا

31

17170

قرچک

24

14136

ورامین

شرکت آب و فاضلاب روستایی

29

5762

پیشوا

20

3628

قرچک

1

297

 

 

 

-منابع آبی زیرزمینی موجود در بخش شرب و بهداشت ماده5 (42 حلقه چاه شرب ماده پنج)

شهرستان

منبع تامین آب

تعداد

میزان برداشت سالیانه (هزار متر مکعب)

ورامین

چاه

30

294

پیشوا

چاه

4

39

قرچک

چاه

8

79

 

 

2- منابع آب سطحی:

ردیف

نام رودخانه

طول km

مطالعات تعیین بستر و حریم

آگهی عمومی

انجام شده km

انجام نشده km

پانل فنی

1

جاجرود

46

46

0

46

-

2

علی خراط

28

14

14

14

-

3

طغان

25

3

22

3

-

4

لات آجی

15

15

0

15

-

5

کهنگ

12

4

8

4

-

6

فیلستان

5

0

5

0

-

7

گلو

15

0

15

0

-

8

شهرستان

14

1

13

0

-

 

 

3-شبکه آبیاری و زهکشی ورامین

طول شبکه درجه یک کانال تهران 50 کیلومتر،کانال اصلی 18کیلومتر وطول شبکه درجه دو 105 کیلومتر

مساحت اراضی تحت پوشش 60000 هکتار

ظرفیت اسمی کانال تهران 8 متر مکعب در ثانیه و کانال اصلی 12-32 متر مکعب در ثانیه

میانگین آبگذری موجود حدود 5/4 متر مکعب در ثانیه

منابع تامین کننده آب :رودخانه جاجرود،پساب تصفیه خانه جنوب و منابع آبهای زیر زمینی           

 
آخرین به روزرسانی: 1394/11/27