سه‌شنبه, 22 آبان 1397

 

مدیر دفترحفاظت و بهره برداری از منابع آب

نام

حسن

نام خانوادگی

زحمتکش

تلفن

داخلی :3552

تلفن

مستقیم: 88969906

فکس 88969906  

پست الکترونیک

-

تحصیلات

 

 

 اهداف دفتر :

برنامه ریزی ، حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و مدیریت آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه .

برنامه ریزی ،‌ هماهنگی ،‌کنترل و نظارت در تهیه و تدوین دستور العمل های اجرایی ونظام های بهره برداری از منابع آب و مدیریت آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه .

شرح وظایف :

 - تهیه برنامه های حفاظت کمی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و نظارت بر حسن اجرای آنها .

- پیگیری در راستای عملیاتی شدن مصرف بهینه آب سطحی و زیرزمینی در بخش کشاوزی ، صنعت ،‌ شرب و خدمات و . . . . .

- تدوین و بررسی و نظارت بر مدل های بهره برداری به منظور افزایش سطح بهره وری و همکاری با مراجع ذیربط در ارائه سیاستها ، ضوابط ،‌استانداردها و مدل های مطلوب .

- همکاری در آمار برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی

- تهیه بخشنامه ها و دستور العملهای اجرایی و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها در رابطه با وظایف مرتبط .

- رسیدگی به شکایات رسیده از عملکرد ادارات امور آب شهرستانها .

- بررسی امکانات و محدودیتها و روش های تهیه بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به چگونگی بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی .

- شناسایی حقابه بران از منابع آبهای سطحی .

- نظارت بر صلاحیت و کنترل عملکرد شرکتهای حفاری .

- نظارت و رسیدگی به درخواستهای بهره برداری از منابع آب سطحی و پساب تصفیه     خانه های فاضلاب .

- همکاری در تهیه قراردادهای خرید و فروش و طرحهای توجیهی استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب .

- تهیه برنامه عملیاتی حفاظت کمی امورهای تابعه و نظارت بر اجرای آن .

- همکاری در برنامه ریزی برای تعیین مصارف از منابع سالانه .

- هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته ها و گروههای کاری مرتبط و پیگیری مصوبات.

- تهیه گزارشات .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1397/07/17