یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50669/53555 ریاست جمهوری 1395/05/06

1391

دستورالعملها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه 1391/10/24
  دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها 1391/11/20
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی 1391/11/20
  استاندارد پساب 1391/11/20
  استاندارد میکروبیولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد باکتریولوژی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد آب معدنی 1391/11/20
  استاندارد آب شرب 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  استاندارد فیزیکی شیمییایی آب آشامیدنی 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان 1391/11/20
  دستورالعمل اجرایی جزء(2-3-24) بند (3-24) ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور 1356/179040 وزارت امور اقتصادی و دارایی 1391/09/27
  حد نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاری مناقصات ه48567ت/163735 هیئت وزیران 1391/08/21
  اجرای تصویب نامه ها, بخشنامه هاو سایر اقداماتی که متضمن بار مالی است در چارچوب اعتبارات پیش بینی شده مصوب 100/75000 معالون برنامه ریزی و نظارت راهبردیرئیس جمهور 1391/09/13

1380

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سشسس 1380/12/08

1379

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن 1379/01/01

1375

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون مجازات اسلامی 1375/03/02

1371

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره42 قانون بودجه سال 1371 1371/01/01

1363

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 66 قانون بودجه سال 1363درزمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1363/01/01

1362

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی 1362/05/18

1361

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب مجلس شورای اسلامی 1361/12/26

1359

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 1359/04/03

1355

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبصره 55 قانون بودجه سال 1355 در زمینه بهره برداری از معادن شن و ماسه 1355/01/01

1354

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1354/04/29

1348

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل 1348/01/02

1347

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347/04/27

1344

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها 1344/04/27

1313

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تکمیل قانون قنوات 1313/01/01

1309

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون راجع به قنات 1309/06/18

1307

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون موادی از قانون مدنی در مورد حریم املاک 1307/02/18