چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

مدیر دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی

نام

محمد مهدی

نام خانوادگی

ایزدی یزدان آبادی

تلفن

داخلی :2145

تلفن

مستقیم: 88953119

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

اهداف:

برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به سازماندهی و طراحی ساختار و تشکیلات شرکت ، تهیه و تدوین نظامنامه ها و مجموعه شرح وظایف و اختیارات و تشکیلات کلان و تفصیلی ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای آموزش و بهسازی منابع انسانی ، ارتقاء شاخصهای نیروی انسانی ، ارزشیابی عملکرد کارکنان ، نظارت بر جذب و استخدام نیروی انسانی براساس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه ، تهیه و تدوین روشهای انجام کار، گردش عملیات  و بهبود روشها و برآورد احتیاجات نیروی انسانی و بررسی وضع موجود ، تهیه و تدوین استانداردها و روش های مورد نیاز نیروی انسانی.

شرح وظایف :

- هماهنگی و ایجاد ارتباط با دفاترذیربط ستادوزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران ودریافت اطلاعات،برنامه های کلی،قوانین ومقررات،مصوبات ودستورالعمل های موضوعه در زمینه فعالیتهای دفتر .

- برنامه ریزی و نظارت در تهیه و تدوین دستور العملها و روش های اجرائی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین نامه های موضوعه و سیاستهای شرکت در زمینه منابع انسانی جهت ارائه ، طرح و تصویب هیئت مدیره و نظارت بر حسن اجرای مصوبات .

- همکاری باستاد (وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران )در زمینه تهیه و تدوین نظامنامه ها و دستورالعمل ها و اصلاح و بازنگری مبانی  مربوطه در زمینه طرحهای منابع انسانی

- برنامه ریزی در جهت تهیه و تدوین طرحهای مرتبط با تشکیلات ، منابع انسانی ، آموزش و بهسازی نیروی انسانی،بهبود فرایندها ، تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل و در صورت لزوم استفاده از خدمات بخش خصوصی و ایفای نقش کارفرمایی در امور فوق.

- تهیه و تدوین نیازهای آموزشی و تقویم های آموزشی،ارزیابی دوره های آموزشی به منظور،تحقق اثربخشی برنامه هاودستیابی به استانداردهای موردنظرو افزایش کارایی از این طریق و نظارت بر حسن برنامه های آموزشی کارکنان در مراکز آموزشی .

- بررسی وضعیت و ترکیب نیروی انسانی موجود و مورد نیاز براساس اهداف و تشکیلات ابلاغی و تعیین و اصلاح ساختار نیروی انسانی حسب مورد .

- تهیه ارتقاء مسیر شغلی کارکنان به منظور هدایت نیروی انسانی در مسیر شغلی تعیین شده با در نظر گرفتن تخصص و تحصیلات به منظور استفاده از حداکثر توان نیروی انسانی

- برنامه ریزی در زمینه تعیین ظرفیتهای پذیرش کارآموزان و کارورزان دانشجو در محدوده فعالیتهای شرکت و هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران .

-برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت برگزاری همایش ها ، گردهمایی ها و کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات کارکنان شرکت متناسب با فعالیتها و نوع کار محوّله .

- برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی لازم با حوزه های سازمانی در جهت به روز رسانی ساختار تشکیلاتی و تعدیل و اصلاحات لازمه براساس سیاستها ، برنامه ها و دستورالعمل های موضوعه و اختیارات اساسنامه ای و همچنین برنامه ریزی در تهیه و تدوین و به روز رسانی شرح وظایف وا ختیارات واحدهای شرکت و کارکنان حسب مورد

- انتخاب الگوی مناسب خود ارزیابی و اجرای آن در شرکت .

- هماهنگی و مدیریت تهیه و تدوین نظام ها و طرحها ، در جهت بهبود مدیریت و    بهره وری و ترویج و اشاعه فرهنگ مدیریت مشارکتی .

- مدیریت و راهبری در تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات در وضعیت موجود و شناخت و تجزیه و تحلیل فعالیتها و روش ها به منظور حذف روش ها و مراحل زاید و دوباره کاری ها و اصلاح روش های موجود با همکاری واحدها و گروههای ذیربط .

- همکاری با دفتر آمار واطلاعات مدیریت در زمینه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و اصلاح فرم ها و جداول ذیربط و همکاری در زمینه مطالعات و تحقیقات مربوطه به اصلاح جا و مکان به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری .

- شناسایی تعداد کمیته ها و کارگروه های موجود شرکت در راستای پرهیز از تداخل و موازی کاری ها و همکاری در تشکیل بانک اطلاعاتی کمیته ها ، کمیسیون ها ، کارگروهها و . . . .

- هدایت و راهبری کمیته ها و کارگروههای مرتبط براساس بخشنامه و ضوابط ابلاغی مانند:  کمیسیون تحول اداری ، نظام پیشنهادات ، طبقه بندی مشاغل ، ارزشیابی کارکنان ، آموزش ، بهره وری ، نظام مدیریت کیفیت و . . .  و نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوطه .

- همکاری با واحد تحقیقات شرکت جهت هدایت و راهبری فعالیتهای تحقیقاتی به منظور دستیابی به بهره وری فعالیتها و اصلاح روش های مورد عمل .

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1395/01/15