چهارشنبه, 28 آذر 1397

موضوع فعالیت و وظایف شرکت آب منطقه ای تهران

1- انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آبی و انرژی برق آبی.

2- تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

3- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب، انتقال آب، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

4- بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.

5- اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که در وزارت نیرو در اجرای قانون عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب  ( ازجمله مطالعات پایه  و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری  از منابع آب ) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.

6- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف.

7- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه های وابسته.

8-واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

9-تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخش های مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیربط.

10- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرای، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان بمنظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

11- اخذ  هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

12- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در اجرای طرح های توسعه منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها،  مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی.

13- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

14- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

 
آخرین به روزرسانی: 1393/10/28