شنبه, 27 بهمن 1397

 

                                                       آموزش و توانمند سازی کارکنان

                                                              (تا  تاریخ 96/10/30)

 


تعداد دوره های آموزشی برگزار شده 

آموزش

مدیران

(نفرساعت کل)

آموزش

کارمندان

(نفرساعت کل)

سرانه آموزش

مدیران

سرانه آموزش کارمندان

نسبت آموزشهای

شغلی تخصصی به کل آموزشها

53

4300 11800 58 41

%67

 

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1397/05/09