سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

شرح وظایف امور

 

اهداف : حفاظت و بهره  برداری کمی و کیفی از منابع آب و تاسیسات به منظور استفاده بهینه از منابع آب و پاسخگویی به ارباب رجوع در محل .

  شرح وظایف اصلی :

    -      کنترل ونظارت بر استحصال آب از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز .

-         نظارت برحسن اجرای ضوابط مربوط به قانون توزیع عادلانه آب .

-         رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله .

-       رسیدگی به تخلفات و برخورد قانونی با متخلفین براساس قوانین جاری .

-         بررسی و نظارت برعملکرد شرکتهای حفاری و جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز .

-         انجام کنترلهای لازم به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها ؛انهار و شبکه آبیاری .

-         صدور مجوزهای مربوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات.

-        همکاری با دفتر مطالعات در تهیه بیلان و هیدروژئولولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی .

-        دریافت حق و حقوق دولتی و حق النظاره متعلقه وفق قانون و مقررات جاری .

-         ایجاد ارتباط و هماهنگی با مقامات محلی و شرکت در جلسات فرمانداری و سایر ادارات .

-         بررسی و تنظیم  گزارشات تحلیلی و ارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارائی واحد تحت مدیریت .

-       تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه از طریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمارهای اخذ شده .

-        نظارت بر برداشت آب رودخانه ها؛انهار طبیعی و قنوات بر اساس پروانه های صادره  .

-         بررسی و نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری غیر مجاز  .

-        اقدامات حقوقی و قضائی در جهت برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با منابع آب اعم از سطحی و زیر زمینی .

-        انجام اقدامات لازم جهت شناسائی عوامل آلوده کننده منابع آبی و پیگیری جهت رفع آن در قالب دستور العملهای مربوطه .

-         انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ؛مقررات؛ مسئولیتها و اختیارات  . 

 
آخرین به روزرسانی: 1394/11/27