سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

منابع آب زیرزمینی و مصارف آن به تفکیک شهرستانهای تهران،اسلامشهر و پردیس

1- تعداد چاههای مجاز شهر تهران به تفکیک نوع مصرف
 

نوع مصرف

شهرستان

تعداد (حلقه)

دبی مجاز
 (لیتر در ثانیه)

تخلیه سالیانه (میلیون متر مکعب)

خدماتی

تهران

1390

11625.82

208.824

دامداری/مرغداری

تهران

26

60.859

1.205

شرب روستا

تهران

42

275.5

0.545

شرب شهری

تهران

748

19628.32

385.150

صنعتی

تهران

562

2444.639

39.727

کاتدیک

تهران

252

0

0

کشاورزی

تهران

753

13156.65

173.672

ماده 5 قانون

تهران

1375

460.93

9.123

مجموع

5148

47652.718

818.248

 

2- تعداد چاههای مجاز شهر اسلامشهر به تفکیک نوع مصرف

نوع مصرف

شهرستان

تعداد (حلقه)

دبی مجاز
 (لیتر در ثانیه)

تخلیه سالیانه
 (میلیون متر مکعب)

خدماتی

اسلامشهر

79

340.727

6.319

دامداری/مرغداری

اسلامشهر

45

220.42

3.905

شرب روستا

اسلامشهر

38

299.46

5.928

شرب شهری

اسلامشهر

139

2283.15

44.606

صنعتی

اسلامشهر

73

301.829

4.914

کاتدیک

اسلامشهر

17

0

0

کشاورزی

اسلامشهر

409

7176.72

88.991

ماده 5 قانون

اسلامشهر

55

24.115

0.477

مجموع

855

10646.42

155.143

 

3- تعداد چاههای مجاز شهر پردیش به تفکیک نوع مصرف

 

 

نوع مصرف

شهرستان

تعداد (حلقه)

دبی مجاز
 (لیتر در ثانیه)

تخلیه سالیانه
(میلیون متر مکعب)

خدماتی

پردیس

10

23.076

0.276

دامداری

پردیس

3

9.17

0.181

شرب روستا

پردیس

10

48.5

0.966

شرب شهری

پردیس

15

46

0.910

شرب شرق

پردیس

6

4.453

0.0881

صنعتی

پردیس

3

1.242

0.0201

کاتدیک

پردیس

3

0

0

کشاورزی

پردیس

48

197.36

2.212

ماده 5 قانون

پردیس

82

35.634

0.0696

مجموع

180

365.435

4.726

منابع آبهای سطحی به تفکیک شهرستانهای تهران،اسلامشهر و پردیس

1- مشخصات رودخانه های شهر اسلامشهر
 

نام رودخانه

طول بازه

مطالعات تعیین بستر و حریم (کیلومتر)

آگهی عمومی(کیلومتر)

 

رپر گذاری کیلومتر

 

 

انجام شده

انجام شده نهایی

کن

7.3

7.3

7.3

7.3

 

 

کرج

6

6

6

 

 

 

   

2- مشخصات رودخانه های شهر پردیس

نام رودخانه

طول بازه

مطالعات تعیین بستر و حریم (کیلومتر)

آگهی عمومی(کیلومتر)

رپر گذاری کیلومتر

انجام شده

انجام شده نهایی

جاجرود

29.5

29.5

29.5

4.5

4.5

 

کرشت و سیاهسنگ

15

15

15

15

 

 

تار دماوند

4

4

4

4

 

 

سیاهرود

12

12

12

 

 

 

کمرد

7

 

 

 

 

 

   

3- مشخصات رودخانه های شهر تهران

نام رودخانه

طول بازه

مطالعات تعیین بستر و حریم (کیلومتر)

آگهی عمومی(کیلومتر)

رپر گذاری کیلومتر

 

 

انجام شده

انجام شده نهایی

چیتگر

18.25

18.25

7

7

 

 

حصارک

11

11

11

11

 

 

درکه

10.26

10.26

10.26

10.26

 

 

مسیل باختر

6.5

6.5

6.5

 

 

 

مقصودبیگ

13

13

13

13

 

 

جمشیدیه

5.5

5.5

5.5

5.5

 

 

منظریه

7

7

7

 

 

 

دارآباد

12.46

12.46

12.46

12.46

 

 

تهرانپارس

9.13

9.13

 

 

 

 

کانال علم و صنعت

2.85

2.85

 

 

 

 

سرخه حصار

47.8

47.8

47.8

47.8

 

 

دربند

5

5

5

5

 

 

گلابدره

4

4

4

4

 

 

سیل برگردان غرب

10.3

10.3

10.3

 

 

 

کانال یخساران

2.6

2.6

 

 

 

 

باقلازار

2.2

2.2

2.2

2.2

 

 

مبارک آباد

4

4

4

 

 

 

سعدآباد

1.6

1.6

1.6

 

 

 

عبدل آباد

5

5

 

 

 

 

کشار

7.9

7.9

7.9

7.9

 

 

فرحزاد

11.5

11.5

11.5

 

 

 

سنگان

7.5

7.5

7.5

7.5

 

 

طالون

8.1

8.1

8.1

8.1

 

 

کن

43

43

43

43

7

8

ولنجک

12.2

12.2

 

 

 

 

شهرزاد

5.14

5.14

 

 

 

 

کاشانک

4.4

4.4

4.4

 

 

 

مرادآباد

1.1

1.1

 

 

 

 

    وضعیت چاههای غیر مجاز پرشده و جلوگیری از اضافه برداشت چاهها در محدوده عملکرد امور- 1392 

جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز(حلقه)

تعداد دستگاه حفاری توقیف شده

جمع

(1000)m3

جلوگیری از اضافه برداشت چاهها

چاههای غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شده

تخلیه

(1000)m3

تعداد

تخلیه

(1000)m3

تعداد

23

22

8845.93

381.43

4

8464.5

129

 

 

ردیف

عملکرد

مجموع

1

تعداد پرونده های کامپیوتری شده

446

2

بازدید کارشناسی و پاسخ به مکاتبات واصله

1098

 مجوزهای صادره در سال 1392 

صدور مجوز

تعداد

عمق (متر)

متراژ جابجایی

تغییر محل

30

5017/7

28235

کف شکنی

3

102

 

 

لایروبی چاه یا قنات

3

325

مجموع

36

5444/7

28235

 

                                                                چاههای برقرار شده در سال 1392

 

نوع مصرف

 

شرب و بهداشت

شهری

837

روستایی

78

کشاورزی

1116

صنعت و خدمات

3843

مجموع

5874

                                                              

پروانه های بهره برداری صادره

نوع مصرف

تعداد

حجم تخلیه
(هزار مترمکعب)

کشاورزی

چاه عمیق

2

746/3

چاه نیمه عمیق

0

0

شرب شهری

چاه عمیق

8

4752

چاه نیمه عمیق

0

0

صنعت

چاه عمیق

1

25/2

چاه نیمه عمیق

0

0

خدمات و سایر مصارف

چاه عمیق

13

162/2

چاه نیمه عمیق

4

16/6

بر اساس ماده 5 و تبصره آن

198

584/7

مجموع

226

6287

                                                    پروانه های حفر صادره

 

 

نوع مصرف

تعداد

عمق (متر)

شرب شهری

چاه عمیق

16

3350

چاه نیمه عمیق

0

0

شرب روستایی

چاه عمیق

0

0

چاه نیمه عمیق

1

35

صنعت و خدمات

چاه عمیق

4

360

چاه نیمه عمیق

3

100

مجموع

چاه عمیق

20

3710

چاه نیمه عمیق

4

135


عملکرد واحد گشت و بازرسی

 

چاههای غیرمجاز پرومسلوب المنفعه شده

جلوگیری از اضافه برداشت چاهها

حجم آب ذخیره شده در سفره

(1000m3)

تعداد

تخلیه (1000m3)

تعداد

تخلیه (1000m3)

129 

8464/5 

381/43 

8845/93 


عملکرد آبهای سطحی

شناسایی و تخریب مستحدثات غیر مجاز

عنوان

1390

1391

1392

مجموع

شناسایی مستحدثات غیر مجاز

228

113

280

621

تخریب مستحدثات غیر مجاز

21

13

46

80

 
 (مساحت آزاد سازی شده اراضی بستر مجاری آبهای سطحی در سال 92 به میزان 215260 متر مربع می باشد.)

 

ردیف

عنوان فعالیت

واحد

مجموع

1

شناسایی مستحدثات غیرمجاز و ابلاغ اخطاریه با ملاحظات حقوقی و فنی

مورد

280

2

تشکیل پرونده تخلفی و کارشناسی آن (همچنین شامل کارشناسی استعلامات تخلفی سایر دستگاهها)

مورد

292

3

توقف تخلف با دستور مقام قضایی محل ضمن تنظیم صورتجلسه با حضور عوامل انتظامی

مورد

13

4

قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در بستر و حریم مجاری آبهای سطحی و رفع تصرف

مورد

46

مساحت(مترمربع)

215260

5

رسیدگی به استعلامات اعم از تشکیل پرونده ، کارشناسی و تهیه پاسخ نهایی با لحاظ کیفیت گزارشات و پایش زمانی پرونده ها (غیرتفویضی)

بستر و حریم

مورد

66

طول(متر)

2195

6

رسیدگی به استعلامات تشکیل پرونده ، کارشناسی و پاسخ نهایی با لحاظ کیفیت گزارشات و پایش زمانی پرونده ها (تفویضی)

مورد

292

7

اجاره بستر

مورد

7

مساحت (هکتار)

27/8

8

برنامه ریزی، اولویت بندی و پیشنهاد پروژه های مطالعاتی بستر و حریم اجرایی ساماندهی رودخانه ها در محدوده تحت عملکرد و هماهنگی با شورای برنامه ریزی شهرستان جهت تخصیص اعتبار

میلیون ریال

500

9

اخذ هزینه پاسخگویی به استعلامات

میلیون ریال

286/34

10

ایجاد بانک اطلاعات Excel یا Acces پرونده های استعلامی و تخلفی به صورت جداگانه

688

11

حفاظت منابع آب و
کنترل بهره برداری

صدور اخطاریه و تشکیل پرونده

مورد

9

جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب شامل جمع آوری پمپ ها و ...

مورد

5

12

رسیدگی به شکایات

مورد

12

13

جلوگیری از فرارمتهم در جرائم مشهود نسبت به منابع آب سطحی، حضور و گشت زنی و نظارت در محدوده و حریم سد، شبکه و رودخانه و اعلام جرائم آبی مرتبط با استفاده غیرمجاز از منابع آب سطحی، کنترل موارد مرتبط مربوط به نوع بهره برداری از منابع آبهای سطحی و اعلام تخلف

مورد

56

14

اعلام اخطاریه به آب بران متخلف در مورد ممانعت از تامین و جلوگیری از رسیدن حقابه قانونی به مشترکین پایین دست

مورد

7

15

صدور اخطاریه و معرفی به مراجع قضایی در خصوص ساخت و ساز غیرمجاز ابنیه فنی(پل، کالورت و...) در حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی

مورد

6

16

شناسایی اعیانیهای قدیمی در حریم رودخانه ها،دریاچه ها،سدها و ...

مورد

141

17

هماهنگی با مراجع محترم قضایی بمنظور برخورد قاطع با معارضین ،سارقین و  متعرضین به حریم تاسیسات آبی و رودخانه ها و سواحل

مورد

54

 

عملکرد واحد حقوقی

 

 

 

ردیف

فعالیت

تعداد

1

پیگیری و اخذ دستورات قضایی از مراجع قضایی (آبهای زیرزمینی): اخذ دستورات قضایی و اجرای حکم قضایی

204

2

انجام عملیات مقدماتی طبق اوامر کتبی مراجع قضایی (آبهای سطحی)

64

3

دستور اخذ شده برای توقف تخلفات در بخش حفاظت و مهندسی رودخانه ها

5

4

دستور اخذ شده برای قلع و قمع مستحدثات در بخش حفاظت و مهندسی رودخانه ها

35

ردیف

شرح اقدامات

عملکرد

1

تهیه و صدور دعوتنامه به عنوان مالکین چاهها

5822 مورد

2

ابلاغ دعوتنامه ها

5822 مورد

3

تقاضاهای کتبی واصله در پاسخ به دعوتنامه

901 مورد

4

تشکیل پرونده و انجام کارشناسی

1579 مورد

5

تقاضاهای در مرحله ارائه مدارک وتکمیل پرونده

518 مورد

6

پرونده های تایید شده در کمیسیون

 544 مورد

7

پرونده های در نوبت کمیسیون

52 مورد

8

تعداد مجوزهای صادره

275 مورد

9

چاههای پرشده بر اساس اعلام رضایت و آمادگی مالکین

61 حلقه

4

تشکیل پرونده و انجام کارشناسی

1579 مورد

5

تقاضاهای در مرحله ارائه مدارک وتکمیل پرونده

518 مورد

6

پرونده های تایید شده در کمیسیون

 544 مورد

7

پرونده های در نوبت کمیسیون

52 مورد

 
آخرین به روزرسانی: 1393/12/06