شنبه, 29 دی 1397

ردیف

 مراحل تشکیل پرونده (PDF)

حجم فایل(Kb)

 مراحل گردشکار (PDF)

 

 حجم فایل(Kb)  فلوچارت  فرم مجوز

 فرم درخواست

فرم تعهدنامه
تاریخ آخرین به روزرسانی فایلها: 96/11/16 تاریخ آخرین به روزرسانی فایلها: 96/11/16
1- مراحل تشکیل پرونده و صدور مجوز حفر چاه جدید 92 گردشکار صدور مجوز حفر چاه  57      
2-  مراحل تکمیل پرونده جهت صدور مجوز تغییر محل  244 گردشکار صدور مجوز تغییر محل چاه یا قنات  52  
3- مراحل تکمیل پرونده جهت صدور مجوز لایروبی  238 گردشکارصدور مجوز لایروبی چاه یا قنات  52  
4-  مراحل تکمیل پرونده جهت صدور مجوز کف شکنی 241 گردشکار صدور مجوز کف شکنی چاه یا قنات  51  
5-  مراحل تکمیل پرونده جهت صدور مجوز تغییر نام مالک چاه یا قنات  215 گردشکارصدور مجوز تغییر نام مالک چاه یا قنات  54    
6-  مراحل صدور مجوز نصب منصوبات و پروانه بهره برداری 129 گردشکار مجوز نصب منصوبات وپروانه بهره برداری  53    
7-  روش اجرایی صدور پروانه حفر چاه بجای قنات  178 گردشکار حفر چاه بجای قنات  55      
8-  مراحل تشکیل پرونده جهت صدور مجوز حفر چاه گمانه  189 گردشکار صدور مجوز حفر چاه گمانه  54      
9-  مراحل تشکیل پرونده جهت صدور مجوز اصلاح کروکی محل حفر چاه 139 گردشکارصدور مجوز اصلاح کروکی محل حفر چاه   52    
10-  مراحل تشکیل پرونده جهت صدورمجوز حفر چاه کاتدیک 168 گردشکار صدور مجوز حفر چاه کاتدیک  51        
11-  مراحل تشکیل پرونده جهت صدورمجوزادامه حفاری چاه  210 گردشکار صدور مجوز ادامه حفاری چاه  51      
12-  مراحل تشکیل پرونده جهت صدورمجوزتغییرقطر لوله جدار 134 گردش کار صدورمجوزتغییرقطر لوله جدار  52      
13- مراحل تشکیل نامه تحویل سوخت  34 گردشکار افزایش قدرت موتور چاه  50        
14-  مراحل صدور تمدید پروانه بهره برداری 174            
15- روش اجرایی جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز 99            
16-

روش اجرایی بهره برداری از چاه موضوع تبصره  یک ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب

 113            

 

ردیف

مراحل تشکیل پرونده (PDF)

تاریخ آخرین به روزرسانی:96/11/15 

حجم فایل(Kb) فلوچارت فرم تعهدنامه  فرم مجوز
1-  مراحل تشکیل پرونده های بهره برداری از منابع آب سطحی 42      
2-  مراحل تشکیل پرونده های بسته بندی آب شرب 161    
3-  مراحل تشکیل پرونده های بهره برداری از آبهای سطحی دارای حقابه  133      
4-

 مراحل تشکیل پرونده های بهره برداری از آبهای سطحی دارای حقابه(نصب موتور تلمبه و پمپاژ ثانویه)

 136    
5-  مراحل گردش کار رسیدگی به درخواستهای پرورش ماهی 97  

دستورالعملها (PDF)

حجم فایل(Kb)

فرم درخواست  فرم تعهدنامه  فلوچارت 
دستورالعمل جدید نحوه صدور مجوز فعالیت حفاری برای اشخاص حقیقی وحقوقی  87
 فرآیندها (PDF)        
 فرآیند ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران 250      
 فرآیند انجام کارآموزی  105      
 نمودارها (PDF)        
 نمودار مراحل انتخاب و ارجاع کار به مشاوران  63      
 نمودار مراحل برگزاری مناقصات  111      

 
آخرین به روزرسانی: 1397/04/17