چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب

نام

حسین

نام خانوادگی

قمی بزرگی

تلفن

داخلی :2115

تلفن

مستقیم: 88989673

پست الکترونیک

 

تحصیلات

لیسانس عمران

 

 اهداف دفتر :

ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در طرحهای عمرانی به منظور انجام پروژه ها بدون تاخیر از زمانبندی و با حداقل هزینه . بکارگیری تفکر خلاق در تعریف پروژه های جدید توسعه منابع آب به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های بالقوه و موجود منابع آب استان . اطلاع رسانی و پاسخ به مراجع ذیربط درون و برون سازمانی و تلاش در جهت تامین مناسب مالی و رفع مشکلات و تنگناهای مرتبط با طرح های عمرانی

شرح وظایف :

-   بررسی مشکلات و نیازهای اعتباری – اجرایی طرح ها و تلاش برای رفع آنها با هماهنگی مراجع ذیربط و همکاری مجریان مربوطه.

-    تشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته های مذکور.

-   برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسی های مهندسی ارزش، مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در خصوص طرح های توسعه منابع آب .

-   همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن

-    برنامه ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده سازی و بهینه نمودن انجام طرح های منابع آب مطالعاتی و اجرایی به منظور کاهش زمانبندی و هزینه، با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح

-   هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه طرحهای عمرانی شرکت

-   هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت دانش در مجموعه معاونت طرح و توسعه

-   پیگیری و نظارت برتهیه مستندات و برنامه استملاک اراضی طرحهای عمرانی و انجام منظم و بموقع آن

-   انجام بازدیدهای منظم از کارگاه طرح های عمرانی و تهیه گزارش و پیشنهادات لازم

-   پیگیری ، هماهنگی و نظارت برتهیه بانک اطلاعات (عمومی، فنی، ریالی و ...)مکانیزه طرح های عمرانی شرکت و به روز نگهداری آن

-    تهیه و تنظیم پیشنهاد اعتبارات طرح های عمرانی با هماهنگی طرح ها و مراجع ذیربط

-   انجام امور مربوط به تنظیم پیش نویس و مبادله موافقت نامه های طرحهای عمرانی (ضمن همکاری مجریان طرحها)  تا مرحله ابلاغ موافقت نامه

-    تهیه پیشنهاد تخصیص اعتبار طرح های عمرانی و پیگیری اخذ ابلاغ تخصیص و دریافت وجه مربوطه از بخشها و مراجع ذیربط

-   برنامه ریزی و کنترل وضعیت جذب اعتبارات دریافت شده طرحهای عمرانی

-   کنترل وضعیت بدهی طرح های عمرانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط

-   تهیه و تدوین گزارشات مورد نیاز ریالی و فیزیکی از وضعیت طرحهای عمرانی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

-    کنترل منظم سایتهای الکترونیکی مراجع مرتبط و به روز رسانی  اطلاعات و آمار مورد نیاز در آنها

-    پیگیری و نظارت بر مستندسازی کلیه مراحل طرح های عمرانی مطابق دستور العملهای مربوطه و ایجاد آرشیو فیزیکی /   الکترونیکی مناسب و تحویل به بهره بردار

-    هماهنگی برگزاری جلسات مجریان طرح ها، تهیه و ابلاغ صورتجلسات مربوطه و پیگیری مصوبات آن

-    تهیه گزارش عملکرد سالانه طرح های عمرانی برای ارائه به مجمع عمومی شرکت

-  پیگیری روند اخذ مجوز تخصیص آب طرح های عمرانی

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1396/06/20