چهارشنبه, 28 آذر 1397

مدیر دفتر امور مشترکین و درآمد

نام

اسداله

نام خانوادگی

حیدری

تلفن

داخلی :2848

تلفن

مستقیم: 88960418

پست الکترونیک

 heidari@thrw.ir

تحصیلات

 لیسانس مدیریت منابع آب

 

اهداف دفتر :

تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین آبهای سطحی و زیرزمینی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ،‌ تهیه و ارائه فرایند انجام کار برای پذیرش مشترکین و پیشنهاد میزان حق اشتراک ها و حق النظاره های مختلف مصارف آب .

شرح وظایف :

 - ارائه فرایند کسب درآمد حاصله از اشتراک های آب و صدور پروانه ها در چارچوب     آئین نامه های مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی  .

- بررسی و تعیین میزان حق اشتراک ها ، حق النظاره ها ، آب بها و . . . . با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت .

- تهیه و ارائه فرایند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنها .

- همکاری و نظارت بر اِعمال قانون توزیع عادلانه آب و قانون تثبیت آب بهای زراعی و اجرای آئین نامه های ذیربط در رابطه با وظایف محوله .

- نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین (کشاورزی ،‌صنعت ،‌شرب و سایر مصارف ) و نحوه و چگونگی اجرای آن ها با توجه به موارد قانونی .

- همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره برداری و تشکل های کشاورزی در شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور انعقاد قرارداد .

- جمع آوری اطلاعات مربوط به امور مشترکین و درآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی مکانیزه برای مشترکین مصارف مختلف .

- همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روش های مدیریت کم آبی و مقابله با بحران آب.

- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.