چهارشنبه, 28 آذر 1397

 

 

مدیر امور مالی و ذیحساب

نام

محمد

نام خانوادگی

مولودی

تلفن

داخلی :2182-2183

تلفن

مستقیم: 88964444

88952166

پست الکترونیک

 bayathashemi@thrw.ir

تحصیلات

 

 

     

 اهداف دفتر :

انجام وظایف امور مالی و ذیحسابی شرکت براساس آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت ،‌قانون محاسبات عمومی و ضوابط ابلاغی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مقررات عمومی دولت ،‌مطابقت پرداختهای مالی با کلیه بخشنامه ها و قوانین و مقررات ، مدیریت نقدینگی و تهیه صورتهای مالی ،‌ دریافت و پرداخت کلیه حساب های فی مابین مشتریان ،‌ پیمانکاران و مشاورین و برنامه ریزی لازم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز.

شرح وظایف :

 - انجام وظایف ذیحسابی  براساس قوانین و مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- اعمال نظارت بر حسن انجام امور مربوط به عملیات حسابداری جاری شرکت ، رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری و تهیه و تدوین آئین نامه و دستور العمل های گردش کار در حوزه مربوطه .

- اعمال نظارت و هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، تامین و درخواست وجه از خزانه و تهیه گزارشات عملکرد بودجه .

- همکاری در تهیه  و تنظیم بودجه سالانه و نظارت بر عملکرد آن ،‌تامین و درخواست وجه از خزانه وتهیه گزارشات عملکرد بودجه

- نظارت بر رفع واخواهی های صورت های مالی و همکاری با حسابرسان داخل و خارج و ممیزین مالیاتی .

- پاسخ گزارشات حسابرسی ، بازرسی و دیوان محاسبات و ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت  حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت .

- نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانتنامه ها ، سپرده ها ، حساب های انتظامی و انجام اقدامات قانونی لازم .

- انجام امور مربوط به پرداختهای بازنشستگان شرکت و پیگیری بیمه و وام های کارکنان .

- پیگیری وصول مطالبات و درآمدهای شرکت و واریزبه حسابهای مربوطه و ثبت عملیات جاری

- تنظیم صورتهای مالی ، اسناد مالی ، چک های صادره  و دریافت و  پرداخت کلیه  حساب های فی مابین مشتریان و پیمانکاران و مشاورین در چارچوب قوانین و مقررات مالی و رفع مغایرتهای بانکی

- نظارت و کنترل خریدهای شرکت در چارچوب آئین نامه معاملاتی شرکت

- پیگیری و رفع مسائل مالی شرکت از طریق شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه(مناقصات و مزایدات مربوط به معاملات جاری  و طرحهای عمرانی ، کمیسیون سه نفره موضوع ماده 84 قانون محاسبات و . . .)  با وزارت نیرو ، شرکت مادر تخصصی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع قانونی ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور ،‌ دیوان محاسبات و . . . ) و تهیه گزارشات و پاسخ های لازم

- نظارت و رسیدگی بر عملیات جمعداری های طرحهای عمرانی به منظور حصول اطمینان از صحت کارهای مالی و محاسباتی طرحها .

- تهیه گزارش مربوط به پیشرفت طرح و هزینه های انجام شده جهت ارائه به مراجع قانونی ذیربط .

- اجرای عملیات مالی شرکت از طریق سیستم مکانیزاسیون امور مالی و انجام  پیش بینی ها و تمهیدات لازم .

- برنامه ریزی فعالیتهای مالی شرکت و اتخاذ تصمیم در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز.

- اقدام لازم برای  بهبود روش های حسابداری به منظور تسریع لازم در مراجعه به حساب ها و نگهداری اسناد و سهولت در پرداختها و دریافتها .

- تامین ،‌کنترل و پیگیری اعتبارات هزینه های جاری و طرحها ی عمرانی براساس بودجه مصوب شرکت و کنترل بودجه .
- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات.

 
آخرین به روزرسانی: 1397/07/17