شنبه, 29 دی 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
نظام نامه آمار و اطلاعات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار منابع انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار آموزش نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هیدرومتری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هواشناسی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار نیروگاههای تحت پوشش شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات روزانه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات انتخابی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت ، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه گمانه جدید شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر محل شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه برای انواع مصارف شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوزکف شکنی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدورمجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه (حفر کوره جانبی) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
طرح ملی دانش آموزی داناب شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: