دوشنبه, 5 فروردین 1398
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پروانه بهره برداری آب سطحی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ثبت وتایید قرارداد حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری/ گواهی تخصیص شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
جابجایی محل تخصیص شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
گواهی تخصیص آب ( اعم از حقابه بران یا درخواست جدید ) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح وتعدیل پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
استعلامات سامانه سوخت شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک استعلامات سازمانی
نظام نامه آمار و اطلاعات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار منابع انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار آموزش نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هیدرومتری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هواشناسی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار نیروگاههای تحت پوشش شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات روزانه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات انتخابی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت ، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
حفر چاه جدید عمیق و نیمه عمیق شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه گمانه جدید شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز استقرار دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر محل شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه برای انواع مصارف شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوزکف شکنی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدورمجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: