سه‌شنبه, 4 مهر 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 دانلود طرح نظام پیشنهادها  (PDF)    148(kb)

 دانلودآیین نامه اجرایی نظام پیشنهادها (PDF)    25.544(Kb)