چهارشنبه, 12 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ملاقات مردمی
ملاقات مردمی
کرونا
شعار سال
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

بیانیه چشم انداز:

بـرترین شرکت آب منطقه ای کشـور در مطالعه و ارزیابی، توسعه پایدار، حفاظت کمی و کیفی و بهره برداری از منابع آب و ظرفیتهای برقابی با لحاظ نمودن نظام مدیریت جامع منابع آب، ارزش اقتصادی آب، ملاحظات زیست محیطی، مشتری مداری و ارتقاء منابع انسانی و دانش و فن آوری با توجه به آمایش سرزمینی استان.

 

اهداف بلند مدت:

1- تامین آب شرب ، کشاورزی ، صنعت و خدمات از حوزه های داخل و خارج با رعایت الزامات زیست محیطی ، حقوق ذینفعان ، ارزش اقتصادی و مصوبات آمایش سرزمین و بازچرخانی و استفاده مجدد از آن در بخشهای مختلف.

2- مهار و کنترل آبهای سطحی ، جلوگیری از سیلابهای مخرب و مطالعه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه ، مدیریت سیلاب و استقرار سیستم های پیشگیری و هشدار سیل و تفکیک مالکیت انفال و اشخاص از طریق تعیین حریم و بستر کلیه رودخانه ها.

3- تعادل بخشی و ایجاد توازن در تخلیه آبخوانها با انجام اقدامات سازه ای و غیر سازه ای.

4- حفاظت کمی ، کیفی و بهره برداری بهینه از منابع آب و شناسایی نقاط آلاینده و پایش مستمر آلودگیهاو استقرار سامانه های پیشرفته نظارت و بازرسی کمی و کیفی منابع آب و پساب.

5- بهسازی، رشد و ارتقاء و توجه به نیازهای  نیروی انسانی در جهت افزایش بهره وری.

6- برون سپاری فعالیتهای قابل واگذاری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی.

 

اهداف میان مدت:

 1- تامین و انتقال آب جهت مصارف مختلف با بهره برداری از سدهای موجود و دردست اجراء از قبیل :سد ماملو ، طالقان ، نمرود و سیستم های ا نتقال آب کرج – تهران، تهران - شهریار و رباط کریم، تهران – ورامین

2- شروع عملیات اجرائی پروژه های ساماند هی  آبهای سطحی جنوب تهران

3- مطالعات جامع منابع، مصارف و پسابها با استفاده از سیستم GIS در سطح استا ن تهران از طریق بهنگام  سازی اطلاعات و تکمیل مطالعات

4- تدوین واجرای برنامه استراتژیک شرکت

5- مطالعه و اجرای طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دردشتهای ممنوعه استان از قبیل: هشتگرد شهریار- ورامین- هومند آبسرد

6- مطالعه و اجرای طرحهای انتقال پساب تصفیه شده به نقاط مصرف از قبیل: تصفیه خانه  جنوب تهران وکرج

7- مرمت و بازسازی تاسیسات آبی دردست بهره برداری و علاج بخشی سدها

8- تعیین حریم، بسترمسیلها،انهار،قنوات ورودخانه ها با اولویت شهرها به ویژه تهران بزرگ و ساماندهی آنها ، استقرار سیستم های هشدار سیل

9- حفاظت کمی و کیفی منابع آب و استقرار سامانه های  نظارت و بازرسی و ساماندهی وتعیین تکلیف چاههاوبهره برداری غیر مجاز

10- استقرار و بهبود  نظام های بهره برداری تاسیسات آبی و برقابی

11- شناسائی منابع درآمدی و دست یابی به قیمت تمام شده و ارزش اقتصادی آب و بهبود سازوکارهای وصول درآمد

12- مطالعه و اجرای طرحها و پروژه های کوچک تامین و انتقال آب درسطح حوزه عملکرد شرکت از قبیل سد پیرده، لزور و ساوشی

13- اصلاح الگوی مصرف با اعمال تخصیص بهینه آب به مصارف با بهره وری بالا اعم از شرب وکشاورزی وصنعت و کاهش تلفات و افزایش راندمان

14- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقات کاربردی وبکارگیری نتایج آن در افزایش کارآئی و بهبود فعالیتهای شرکت

15- مستندسازی اموال و تعیین تکلیف بدهی طرحهای عمرانی موضوع ماده 32و 33 و تحویل و تحول کلیه دارائی های ثابت

16 -فروش دارائیهای منقول وغیرمنقول مازاد برنیاز دورا ن بهره برداری یا اجراء به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت بهسازی  نیروی انسانی شرکت درراستای اجرای نمودارسازمانی و پستهای مصوب و کمک به اجرای طرحهای توسعه ای.

17- استقرار سامانه مالی شفاف با دستیابی به گزارشهای مقبول حسابرسان مستقل

18- استقرار و بکارگیری سامانه های مکانیزه جهت تسهیل و تسریع درانجام وظایف و پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجع نظارتی از قبیل: سامانه  MIS و بانک اطلاعات تخصیص

19- ارزیابی و بهبود فرآیند های انجام فعالیتها درجهت افزایش بهره وری وتکریم ارباب رجوع

20- افزایش راندمان شاخص های بهره برداری تاسیسات آبی و برقابی و ارتقاء سامانه های مدیریت و توجه به ظرفیت های  برقابی  در طرحهای توسعه منابع آب.

21- بهینه سازی و نگهداری شبکه های سنجش کمی و کیفی منابع و مصارف آب و هواشناسی و تجهیز کلیه ایستگاهها به ادوات نوین اندازه گیری  و ایجاد سامانه انتقال آمار و اطلاعات از کلیه ایستگاههای اندازه گیری از طریق سیستم های پیشرفته مخابراتی.

 بازدید:5150
آخرین به روزرسانی: 1398/08/06