شنبه, 25 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

مدیر امور آب جنوب شرق استان (ورامین)
نام: حسن
نام خانوادگی: زحمتکش
تلفن:

36227970

36229575

فکس: 36220314
پست الکترونیک:  
تحصیلات:

فوق لیسانس زمین شناسی

(تکتونیک)