شنبه, 28 مرداد 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

معاون حفاظت و بهره برداری

نام

محمدرضا

نام خانوادگی

خانیکی

تلفن

داخلی :2230

تلفن

مستقیم: 8896677

88968017

فکس 88952161

پست الکترونیک

 

تحصیلات

 

 

برای مشاهده شرح وظایف معاون حفاظت اینجا را انتخاب کنید.