شنبه, 27 آبان 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
 

 

واحد مورد مراجعه  *  
برای دریافت این خدمت چند بار مراجعه نموده اید؟  *  
با مراحل انجام کار (فرآیند انجام کار)چقدرآشنا بوده اید؟  *  
چگونه با مراحل کار آشنا شدید؟می توانید بیش از یک مورد انتخاب نمائید  *  
آیا از نحوه دریافت خدمت رضایت دارید؟  *  
در صورت عدم رضایت از مراحل انجام کار علت آن کدامیک از گزینه های زیر بوده است؟  *  

 

لطفا توضیح کافی ارائه نمائید  *  

 


 

ارزیابی شما در خصوص موارد زیر چگونه است؟:

مستند بودن مراحل و روشهای انجام کار  *  
نحوه اطلاع رسانی از ارائه خدمات  *  
شفاف بودن ضوابط و مقررات و زمان انجام کار  *  
نظم و ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات  *  
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی متصدیان  *  
برخورد عادلانه و جدیت در ارائه خدمات  *  
سرعت انجام کار به نسبت زمان مقرر  *  

 


 

آیا برای انجام کار خود بیش از تعرفه های رسمی مبلغی پرداخت کرده اید  *  
آیا برای انجام کار خود به سفارش و توصیه متوسل شده اید  *  
برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است  *  
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد را با شما داشته اند بنویسید    
نام فرد را افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند را بنویسید   
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید   

 


 

در صورت تمایل مشخصات فردی و شماره تماس خود را ذکر فرمایید   
آدرس پست الکترونیکی