سه‌شنبه, 29 خرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعتی-شرب و سایر) شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه گمانه جدید شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر محل شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه برای انواع مصارف شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوزکف شکنی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدورمجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه (حفر کوره جانبی) شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از ۀبهای سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آبهای واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجور نصب موتور شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تعیین قدرت پمپاژ ثانویه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز موافقت با بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز موافقت با بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تمدید موافقت با بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تمدید بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز اصلاح کروکی محل حفر چاه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: