چهارشنبه, 2 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال رونق تولید
تصدی گری
پویش الف -ب
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور پروانه بهره برداری آب سطحی (13021446000) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ثبت وتایید قرارداد حفاری(13021446102) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز ترخیص دستگاه حفاری(13021446102) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری(13021446120) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری(13021446103) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ادامه حفاری(13021446115) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تمدید اعتبار پروانه بهره برداری/ گواهی تخصیص(13021447100) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
جابجایی محل تخصیص(13021447100) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
گواهی تخصیص آب ( اعم از حقابه بران یا درخواست جدید )(13021446118) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی چاه(13021446109) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
اصلاح وتعدیل پروانه بهره برداری(13021447100) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
استعلامات سامانه سوخت شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک استعلامات سازمانی
نظام نامه آمار و اطلاعات شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار منابع انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار آموزش نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هیدرومتری شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار ایستگاههای هواشناسی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار نیروگاههای تحت پوشش شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات روزانه شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
آمار سدهای درحال بهره برداری_ گزارشات انتخابی شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
نظارت ، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای تهران الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
حفر چاه جدید عمیق و نیمه عمیق(130214461000) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه گمانه جدید(13021446100) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز استقرار دستگاه حفاری(13021446112) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر محل(13021446112) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه برای انواع مصارف(13021446104) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات(13021446105) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوزکف شکنی(13021446106) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی(13021446107) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدورمجوز لایروبی قنات(13021446109) شرکت آب منطقه ای تهران حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: